SEF 2014

 • Social Entrepreneurship Forum in Riga 2014 took place in Riga, Latvia on November 10-11 under the theme “Journeys to impact”. The goal was to convene, network, empower and inspire social entrepreneurs and their friends from the Baltic States and beyond. The two day event brought together more than 100 existing and aspiring social entrepreneurs – movers, shakers and change-makers, their supporters and decision-makers passionate about achieving, measuring and communicating social impact.

  Achieving a positive societal impact should be at the heart of every social enterprise. The ability to deliver a positive impact becomes the key criterion upon which the success of various organizations, especially social enterprises, is being judged. While starting or growing a social enterprise, telling its story or measuring results, the word „impact” comes up at every stage. Moving the debate about a social enterprise away from the legal definition to creating, measuring and telling the story of social impact may be a better way to understand the nature of social enterprise. A growing number of investors are becoming mindful not only of the financial return, but also of the social and environmental impact of their assets. Understanding, measuring and applying the concept of “impact” becomes an essential part of every organisation that strives for sustainable solutions for entrenched societal problems.

  The tradition of gathering for two inspirational days in a forum on social entrepreneurship in Riga started in 2009 at the Stockholm School of Economics in Riga. The theme of the Forum changes every year to reflect topical issues in the Baltic region and beyond. The Forum is a co-effort of a group of committed enthusiasts coming from various institutions in Latvia and other Baltic states under the lead of the Foundation for an Open Society DOTS (former name – Soros Foundation – Latvia).

  The program of the Forum was structured around three big themes:

  Impact – understanding the concept. What does “impact” mean, what kind of impact should a social enterprise strive to achieve? The concept of impact will also be used as a tool to explain the nature of a social enterprise and social investment market.

  Achieving impact – the „know-how” part. Hands-on workshops on starting a social enterprise or growing it to achieve impact.

  Measuring and communicating impact – various tools and approaches, including some light forms that would be useful for small scale start-ups (which represent the majority of SE in the Baltic states), storytelling.

  Program: http://sefriga.lv/wp-content/uploads/2014/11/FINAL-AGENDA_published-on-the-web.pdf 

  Video: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwJP9oSD0KbjhA9eZA4TraQZqaoImFcNt 

  Photos: https://www.flickr.com/photos/sorosafondslatvija/albums/72157649389000092 

  Presentations: https://www.scribd.com/collections/6727150/Social-Entrepreneurship-Forum-in-Riga-2014

  Sociālās uzņēmējdarbības forums 2014

   

  2014. gada 10. un 11. novembrī Rīgā jau sesto gadu pēc kārtas notika Baltijas valstu lielākais Sociālās uzņēmējdarbības forums, pulcējot sociālās uzņēmējdarbības entuziastus no visa reģiona. Forumu rīkoja Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS (iepriekš zināms kā Sorosa fonds – Latvija). Forums tika  virstēma ir „Ceļi uz ietekmi”.

  Foruma mērķis ir pulcināt, veidot sadarbības tīklus, iedvesmot sociālos uzņēmējus, tos kas par tādiem varētu kļūt un citus interesentus no Baltijas un citām valstīm. Divu dienu pasākums pulcinās esošos sociālos uzņēmējus un tos, kas par tādiem vēlas kļūt, – šīs pasaules pārmaiņu nesējus, viņu atbalstītājus un lēmumu pieņēmējus, kuri vēlas ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību panākt būtisku sociālo ietekmi Latvijas ilgtspējīgai attīstībai.

  Ikviens sociālais uzņēmums vēlas panākt pozitīvu sociālo ietekmi. Spēja nodrošināt būtisku ietekmi kļūst par galveno kritēriju, pēc kura vērtē dažādu organizāciju sekmes, jo īpaši – sociāla uzņēmuma. Vārds „ietekme” ir svarīgs gan uzsākot, gan attīstot sociālo uzņēmumu, stāstot tā stāstu vai mērot rezultātus. Diskusiju virzīšana no juridiskās definīcijas uz sociālās ietekmes veidošanu, mērīšanu un stāstīšanu ļaus labāk izprast sociālā uzņēmuma būtību un strādāt, lai panāktu sabiedrībā reālās pārmaiņas. Tāpat arī aizvien vairāk investoru pievērš uzmanību ne tikai savu aktīvu finansiālajai atdevei, bet arī to sociālajai un vides ietekmei. Jēdziena “ietekme” izpratne, mērīšana un piemērošana kļūst par būtisku elementu ikvienai organizācijai, kas tiecas rast iesakņojušos sabiedrības problēmu ilgtspējīgus risinājumus.

  Tradīciju pulcēties uz divām iedvesmojošām dienām par sociālo uzņēmējdarbību Rīgā 2009. gadā aizsāka Rīgas Ekonomikas augstskola. Foruma tēma katru gadu mainās, lai atspoguļotu jautājumus, kas ir aktuāli Baltijas reģionā un viņpus tā. Forums top, pateicoties šīs jomas entuziastu grupas kopējiem centieniem, viņi pārstāv dažādas Latvijas un citu Baltijas valstu institūcijas un darbojas Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS vadībā (iepriekšējas nosaukums Sorosa fonds- Latvija).

  Foruma programma balstās uz trīs svarīgām tēmām:

  1. Ietekme – jēdziena izpratne. Ko nozīmē “ietekme”, kāda veida ietekmi sociālajiem uzņēmumiem vajadzētu sasniegt? Ietekmes jēdzienu arī izmantos kā instrumentu, lai izskaidrotu sociāla uzņēmuma būtību un sociālo investīciju tirgu.
  2. Ietekmes panākšana – praktisko iemaņu daļa. Praktiski semināri par to, kā izveidot sociālo uzņēmumu un to attīstīt, lai panāktu maksimālu ietekmi.
  3. Ietekmes mērīšana un tās komunicēšana – dažādi instrumenti un pieejas, tostarp, formas, kas noderēs maza mēroga strauji augošiem uzņēmumiem (kāds ir vairākums sociālo uzņēmumu Baltijas valstīs), stāstu stāstīšana.

  Foruma formāts: vērienīgas, iedvesmojošas runas un diskusijas; praktiski semināri un pasākumi sadarbības partnerību attīstīšanai.

  Mūsu partneriBritu padome LatvijāReach for ChangeIgaunijas Sociālo uzņēmumu tīkls

  Darba valoda: angļu, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā